Czy organizacje pozarządowe mogą skorzystać z tarczy finansowej?

„Tarcza finansowa” to element wsparcia dla podmiotów dotkniętych kryzysem z powodu epidemii koronawirusa. Wsparcie ma formę subwencji, które później w dużej części mogą zostać umorzone. Wartość programu to 100 mld złotych, z czego przewiduje się umorzenie około 60 miliardów. Za program odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. Czy organizacje pozarządowe mogą korzystać ze wsparcia?

Podmioty uprawnione

Odpowiedź ogólna brzmi – tak, jednak szczegółowe warunki programu w praktyce wykluczają zdecydowaną większość organizacji. Najważniejsze przesłanki, które uprawniają do wsparcia to:

  • prowadzenie działalności gospodarczej,
  • zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej jednego pracownika w ramach stosunku pracy,
  • spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25%.

Warunki trzeba spełnić łącznie.

Z rozwiązań przewidzianych w tarczy finansowej na pewno nie mogą skorzystać więc organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe, które prowadzą wyłącznie nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego nie spełniają pierwszego warunku.

Dodatkowo – samo prowadzenie działalności gospodarczej również nie jest wystarczającą przesłanką. Na dzień 31 grudnia 2019 należało bowiem zatrudniać pracownika w ramach stosunku pracy. PFR podaje przykład: „Firma na 31 grudnia 2019 r. nie zatrudniała żadnego pracownika, ale zatrudniała 3 osoby na umowę zlecenia (zgłoszone do ubezpieczeń społecznych). Taka firma nie spełnia warunku zatrudniania co najmniej jednego pracownika, a więc nie jest mikrofirmą.”

Wreszcie – należy odnotowywać spadek obrotów gospodarczych. Spadek musi wynosić co najmniej 25% i odnotowany ma zostać w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Reasumując – jeżeli jako organizacja pozarządowa prowadzicie działalność gospodarczą, na dzień 31 grudnia zatrudnialiście co najmniej jednego pracownika w ramach stosunku pracy i odnotowujcie spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25%, możecie zainteresować się tarczą finansową. Pozostałych organizacji wsparcie nie obejmuje.

Wysokość udzielonego wsparcia

Wysokość udzielonego wsparcia związana jest z dwoma czynnikami – wysokością spadku obrotu oraz liczbą zatrudnionych osób.

Program przewiduje trzy progi spadku przychodów:

  • spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50%,
  • spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75%,
  • spadek o co najmniej 75% aż do 100%.

Dla pierwszego progu bazowa kwota subwencji na jednego zatrudnionego wynosi 12 000 złotych, dla drugiego progu – 24 000 złotych, zaś dla trzeciego progu – 36 000 złotych.

Na etapie wyliczania należnej subwencji za pracowników uznaje się zarówno osoby pozostające z organizacją w stosunku pracy i zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, jak również współpracujące z organizacją, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych), które były zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

Pisząc inaczej – próg wejścia do programu to konieczność zatrudniania osoby na podstawie stosunku pracy, ale już do wyliczenia subwencji można brać pod uwagę pracowników rozumianych szerzej.

Jak liczyć zatrudnienie? W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy należy zsumować ułamkowe części etatów. Co ciekawe jednak – każda osoba współpracująca z pracodawcą traktowana jest jak jeden etat (niezależnie np. od liczby godzin na umowie zlecenia).

Broszura o tym, w jaki sposób liczone jest zatrudnienie: [KLIKNIJ]

Zasady częściowego umorzenia

Założenie Programu jest takie, aby co najmniej 25% kwoty subwencji podlegało zwrotowi niezależnie od okoliczności. 75% może być umorzone po spełnieniu warunków utrzymania zatrudnienia. Organizacja, który utrzyma co najmniej 100% poziomu zatrudnienia, może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji finansowej. W przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50% brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości.

Na co można otrzymać wsparcie?

Otrzymana subwencja przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to pojęcie szerokie – mieści się tu większość kosztów stałych i codziennych niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym wypłata wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami.

Aplikowanie

Wniosek o wsparcie można złożyć wyłącznie drogą online za pośrednictwem banków. Pełna lista banków: [kliknij]

Podsumowanie

Dla podmiotów kwalifikujących się do objęcia wsparciem „tarcza finansowa” wydaje się atrakcyjnym instrumentem. Tym bardziej trudno jest zrozumieć, dlaczego – mimo deklaracji wicepremiera prof. Piotra Glińskiego – wsparciem nie zostały objęte organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność pożytku publicznego.

Strona programu: [kliknij]
Najczęściej zadawane pytania: [kliknij]

Uwaga – we wpisie opisano warunki ubiegania się o wsparcie organizacji zatrudniających do 9 pracowników (tzw. mikrofirmy)

Udostępnij wpis: