Częściej patrzmy w stronę PUP – definicje i formy wsparcia

Tytuł artykułu jak z rasowego tabloidu. Mamy nadzieję, że wzrośnie tzw. klikalność, przynajmniej do poziomu 0,00001% klikalności Instagramów popularnych instruktorek fitness. Efekt pożądany, bo sprawa niezbyt rozpowszechniona w środowisku organizacji pozarządowych, a mianowicie – oferta powiatowych urzędów pracy. W kwestiach dotacji, czy to ze źródeł publicznych, czy źródeł prywatnych organizacje są raczej dobrze poinformowane. Gorzej jest z wiedzą w kwestii form wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców oferowanych przez tytułowe PUPy (powiatowe urzędy pracy).

Pracodawca i przedsiębiorca

Pojawiają nam się dwa pojęcia – pracodawca i przedsiębiorca. Teraz uwaga, skupienie – nie każda organizacja, która jest pracodawcą jest przedsiębiorcą i nie każda organizacja, która jest przedsiębiorcą jest pracodawcą. Choć może się zdarzyć, że organizacja jest i tym i tym (najczęściej jednak nie jest ani jednym, ani drugim, ale w każdej chwili którymś stać się może). Skomplikowane? Może trochę.

Żeby rozjaśnić najprościej jak można – bycie pracodawcą łączy się z faktem zatrudniania osoby lub osób na umowę o pracę, a bycie przedsiębiorcą – z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przynajmniej w kontekście PUP, bo na pewno nieraz organizacja, szczególnie przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych do różnych projektów finansowanych ze środków unijnych proszona była o zaznaczenie, iż jest mikroprzedsiębiorcą, choć nie prowadzi działalności gospodarczej (co więcej – w obecnej perspektywie udzielana jest pomoc de minimis nawet organizacjom prowadzącym wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego, co według nas jest już, mówiąc językiem młodzieży, lekko odjechane i nieco przegięte). Wróćmy do PUP.

Bezrobotny i poszukujący pracy

Po drugiej stronie mamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy (przy czym nas interesują przede wszystkim osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu). Definicja osoby bezrobotnej raczej nie budzi wątpliwości, dwa słowa o osobie poszukującej pracy. Osoba poszukująca pracy to taka osoba, która poszukuje pracy, ale nie ma prawa do statusu bezrobotnego (pobierania zasiłku dla bezrobotnych), bo np. jest zatrudniona, osiąga przychody z tytułu najmu lub renty, jest właścicielem gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych lub utraciła prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba poszukująca pracy nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie są opłacane za nią składki zdrowotne. Te dwie kategorie osób to osoby, o których możemy myśleć jako o możliwym do zaangażowania w ramach organizacji personelu.

Formy wsparcia

Mając na uwadze to co zostało napisane dotychczas, tj. iż do skorzystania z poniższych form kwalifikują się organizacje pracodawcy/przedsiębiorcy a osoby zatrudniane lub angażowane w innym charakterze, to osoby bezrobotne/poszukujące pracy, prezentujemy listę tych form wsparcia oferowanych przez PUP, które potencjalnie mogą najbardziej zainteresować organizacje:

 • Staże
 • Prace interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
 • Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
 • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
 • Świadczenie aktywizacyjne
 • Bon zatrudnieniowy
 • Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
 • Bon stażowy
 • Trójstronna umowa szkoleniowa
 • Refundacja kosztów skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Już z samej listy widać ile jest możliwych form wsparcia i jak różne one są. To do czego zachęcamy, to przede wszystkim do kontaktów z właściwymi dla organizacji powiatowymi urzędami pracy, bo czasem najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Po prostu – zadzwońmy, umówmy się na spotkanie, porozmawiajmy, przedstawmy swoją sytuację i potrzeby. Oczywiście dla osób pracujących w PUP organizacje też mogą być nieco tajemniczą materią. Może się zdarzyć, że pracownik PUP po raz pierwszy zetknie się ze stowarzyszeniem, fundacją lub klubem sportowym, a nawet w pierwszym odruchu nie weźmie pod uwagę, że takie podmioty też mogą korzystać z w/w form, bo dotychczas kojarzyły mu się tylko i wyłącznie np. z wolontariatem i – pisząc kolokwialnie – robieniem wszystkiego za darmo. Dlatego też powinniśmy się do rozmowy przygotować i spokojnie pewne rzeczy wytłumaczyć.

W następnym wpisie przyjrzymy się ostatniej z wymienionych form, tj. refundacji kosztów skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Udostępnij wpis: