Czeka nas kolejna zmiana wzorów ofert?

Pod koniec 2019 roku do uzgodnień międzyresortowych skierowany został kolejny projekt rozporządzenia regulującego zagadania związane ze zlecaniem zadań publicznych. Zgodnie z projektem rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 marca 2020 roku.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczona została kolejna wersja projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wersja z dnia 12 grudnia 2019 r.). Rozporządzenie nie zostało przekazane do konsultacji publicznych. Konsultacje mają nastąpić po ww. uzgodnieniach międzyresortowych.

Jest to różnica względem prac prowadzonych przy okazji projektu z dnia 11 października 2019 r. (który ostatecznie nie wszedł w życie z uwagi na sporą ilość uwag ze strony organizacji pozarządowych i samorządu). Wówczas projekt od razu skierowano do szerszych konsultacji.

Treść projektu dostępna jest tutaj (projekt rozporządzenia z 12 grudnia 2019 r.): [kliknij]

Poniżej załączamy przygotowane przez nas pliki, w których zaznaczyliśmy m.in. planowane modyfikacje w odniesieniu do dokumentów obecnie obowiązujących:

Oferta: [kliknij]
Umowa: [kliknij]
Sprawozdanie: [kliknij]

Wśród najważniejszych spośród planowanych zmian wskazać można:

  • usunięcie niespójności, w tym zwłaszcza niespójności między wzorami ofert, sprawozdań i ramowym wzorem umowy,
  • ujednolicenie terminologii,
  • poprawienie tabel budżetowych,
  • wprowadzenie zapisów wskazujących wprost na możliwość składania oferty i sprawozdania przy wykorzystaniu generatorów ofert bez konieczności przesyłania dodatkowych papierowych potwierdzeń,
  • modyfikację postanowień dotyczących możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów (zasady dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów strony mają określać poprzez odpowiednie postanowienia umowne, które powinny być spójne z zasadami określonymi w dokumentacji konkursowej) wprost wskazując na możliwość dokonywania przesunięć również w ramach zadań realizowanych w trybie 19a,
  • dodano postanowienie zobowiązujące zleceniodawcę do dokonania wcześniejszego powiadomienia o zakresie kontroli i terminie jej rozpoczęcia,
  • doprecyzowano zasadę rozliczania zadania publicznego w oparciu o zrealizowane rezultaty,
  • zmieniono zapisy dotyczące zakazu zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji (w projekcie umowy znajduje się wyłącznie zobowiązanie zleceniobiorcy do niezbywania aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10 000 zł),
  • zrezygnowano z postanowień określających przypadki wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania datacji w nadmiernej wysokości (odwołując się do faktu, iż przypadki te reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
Udostępnij wpis: