COVID-19

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-24
Warto coś dodać? Napisz do nas: blog@trzeci.org

Pandemia COVID-19 i środki wobec niej podjęte wpłynęły na codzienne funkcjonowanie tysięcy organizacji pozarządowych w Polsce. W tym miejscu przedstawiamy zbiór informacji dotyczących instrumentów mających przeciwdziałać jej skutkom i innych przydatnych materiałów.

Celem ułatwienia nawigacji polecamy skorzystać z poniższego menu. Kliknięcie w dane hasło przenosi do odpowiedniego miejsca na niniejszej stronie.

MENU:

 1. Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych
 2. Pożyczki
 3. Dostępne fundusze dotacyjne przeciwdziałające skutkom COVID-19
 4. Realizacja projektów ze źródeł publicznych (samorządowych, rządowych i UE)
 5. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
 6. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych
 7. Podatki
 8. Podmioty reintegracji społeczno-zawodowej
 9. Pozostałe formy wsparcia, ułatwienia
 10. Akty prawne dotyczące instrumentów wsparcia
 11. Akty prawne dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
 12. Dobre praktyki z zakresu wsparcia organizacji przez JST
 13. Dobre praktyki działania organizacji pozarządowych w czasie pandemii
 14. Dobre praktyki społecznego zaangażowania firm w czasie pandemii
 15. Komunikaty, apele, opinie
 16. Zbiorcze opracowania
 17. Badania ankietowe
 18. Działania w Gliwicach
 19. Przydatne strony
 20. Wesprzyj nas!

LEGENDA:

 • [dla wszystkich organizacji]
 • [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników]
 • [wyłącznie dla organizacji prowadzących dz. gospodarczą]
 • [wyłącznie dla organizacji prowadzących dz. gospodarczą lub odpłatną dz. pożytku publicznego]
 • [wyłącznie dla OPP]

Uwaga – w przypadku, gdy przy informacji znajduje się więcej, niż jedna etykietka, oba warunki muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z danej formy wsparcia.

 Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników]

Krótki opis
Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. Do przychodów z działalności statutowej nie wlicza się darowizn rzeczowych i finansowych otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Podmiot obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.
Podstawa prawna
Art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników] [wyłącznie dla organizacji prowadzących dz. gospodarczą]

Krótki opis
Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) prowadzące działalność gospodarczą. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 o co najmniej 30%. Podmiot obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.
Podstawa prawna
Art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 15%. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników] [wyłącznie dla organizacji prowadzących dz. gospodarczą lub odpłatną dz. pożytku publicznego]

Krótki opis
Organizacje pozarządowe, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.
Podstawa prawna
Art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zwolnienie z całości lub części składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników]

Krótki opis
Organizacje, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych zwolnione są z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Organizacje, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych zwolnione są z 50% składek. W całości zwolnione są spółdzielnie socjalne bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie następuje na wniosek podmiotu. Zwolnione są tylko te składki, które nie zostały opłacone.
Podstawa prawna
Art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników]

Krótki opis
Organizacja może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.
Przydatne linki i materiały
Podstawa prawna
Art. 15zb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Art. 29 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników]

Krótki opis
Zgodnie z nowymi przepisami kwoty dofinansowań są następujące: 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (dotąd 1 800 zł), 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dotąd 1 125 zł), 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian). Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o: 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600 zł), 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600 zł), 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (kwota bez zmian).
Przydatne linki i materiały
Podstawa prawna
Art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Art. 26a ust. 1 i 1b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

| powrót do menu |

 Pożyczki 

PUP – umarzalna pożyczka dla organizacji pozarządowych. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Organizacje pozarządowe, których przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 000 zł, mogą skorzystać z udzielanej przez starostę – za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy – pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej. Maksymalna kwota pożyczki to 5 000 zł, nie więcej jednak niż 10% przychodów podmiotu w poprzednim roku bilansowym. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
Podstawa prawna
Art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

PUP – umarzalna pożyczka dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. [wyłącznie dla organizacji prowadzących dz. gospodarczą]

Krótki opis
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób mogą skorzystać z udzielanej przez starostę – za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy – pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki to 5 000 zł. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
Podstawa prawna
Art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

PFR – tarcza finansowa. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników] [wyłącznie dla organizacji prowadzących dz. gospodarczą]

Krótki opis
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę (na dzień 31 grudnia 2019 roku), u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% mogą ubiegać się o pomoc w postaci subwencji. 75% subwencji może ulec umorzeniu.

BGK – preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. [wyłącznie dla organizacji prowadzących dz. gospodarczą]

Krótki opis
Podmioty ekonomii społecznej będące pożyczkobiorcami uczestniczącymi w projekcie ES Fundusz-POKL lub TISE-POWER mogą skorzystać z rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – m.in. niżej oprocentowane pożyczki.

TISE – oferta pożyczek dla NGO/PES. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Oferta pożyczkowa nie jest powiązana ze wsparciem w celu przeciwdziałania COVID-19, ale warto wiedzieć o możliwości skorzystania z pożyczek m.in. „pod projekt” i inwestycyjnych. Pożyczka „pod projekt” dostępna jest dla wszystkich organizacji pozarządowych.
Przydatne linki i materiały

| powrót do menu |

 Dostępne fundusze dotacyjne przeciwdziałające skutkom COVID-19 

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej. [dla wszystkich organizacji] [od 4 czerwca 2020 r. do 31 listopada 2020 r.]

Krótki opis
Wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji Batorego – ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.
Przydatne linki i materiały

Śląski Program Klub. [dla wszystkich organizacji] [od 24 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r.]

Krótki opis
Celem konkursu jest wsparcie klubów sportowych z terenu województwa śląskiego. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu sportowego, opłatę trenerów oraz organizację obozów sportowych.
Przydatne linki i materiały

NIW – Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. [dla wszystkich organizacji] [nabór upłynął 30 czerwca 2020 r.]

Krótki opis
Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. Budżet Programu wynosi 10 milionów złotych.
Przydatne linki i materiały

Ministerstwo Kultury – „Kultura w sieci”. [dla wszystkich organizacji] [nabór upłynął 21 kwietnia 2020 r.]

Krótki opis
Program ma służyć tworzeniu warunków dla zwiększania uczestnictwa w kulturze za pomocą narzędzi internetowych, rozwijaniu kompetencji cyfrowych odbiorców i kadr kultury oraz wzmacnianiu kapitału społecznego.
Przydatne linki i materiały

Zarząd Województwa Śląskiego – Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w placówkach opieki całodobowej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego. [dla wszystkich organizacji] [nabór upłynął 21 kwietnia 2020 r.]

Krótki opis
Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej do składania wniosków o przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego „Śląskie Pomaga” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w placówkach opieki całodobowej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, poprzez dofinansowanie działań minimalizujących zagrożenia.
Przydatne linki i materiały

Urząd ds. kombatantów – świadczenie zadań opiekuńczych. [dla wszystkich organizacji] [nabór upłynął 21 kwietnia 2020 r.]

Krótki opis
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego.
Przydatne linki i materiały

ING Dzieciom – wsparcie dla organizacji w czasie pandemii. [dla wszystkich organizacji] [nabór upłynął 22 kwietnia 2020 r.]

Krótki opis
Celem Programu jest wsparcie działań niezbędnych do prowadzenia edukacji, wychowania, terapii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2..
Przydatne linki i materiały

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020. [oczekiwanie na termin]

Krótki opis
Utworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 ma wspierać bieżące działania organizacji zaangażowanych w programy Fundacji, jakie podejmują one w odpowiedzi na kryzysową sytuację i oferować pomoc w wypracowaniu i realizacji działań minimalizujących skutki pandemii w dłuższej perspektywie. Realizatorem „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” będzie Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Przydatne linki i materiały

Działaj lokalnie – „Solidarni z bohaterami czasu epidemii”.

Krótki opis
Program „Działaj Lokalnie” startuje z pilotażowym przedsięwzięciem „Solidarni z bohaterami czasu epidemii”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie społeczności lokalnych, które w zaistniałej sytuacji epidemicznej, inicjują działania zapobiegające jej skutkom. Partnerem strategicznym projektu została firma Nationale-Nederlanden. W ramach inicjatywy dofinansowanie na przeprowadzenie lokalnych konkursów grantowych otrzymały 4 Ośrodki Działaj Lokalnie z województw mazowieckiego i pomorskiego: Fundacja Koalicja dla Młodych z Białobrzegów, Fundacja Pokolenia z Tczewa, Stowarzyszenie W.A.R.K.A. z Warki, Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” z Płocka. Wybrane Ośrodki Działaj Lokalnie ogłaszają konkursy adresowane do lokalnych inicjatyw (zarówno grup formalnych, jak i nieformalnych), w ramach których wyłaniane są inicjatywy najbardziej odpowiadające na potrzeby związane z obecną sytuacją pandemiczną.

Śląski Pakiet dla Gospodarki

Krótki opis
Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Obejmuje pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Łączna pula środków wynosi 1 mld zł.
Przydatne linki i materiały

| powrót do menu |

 Realizacja projektów ze źródeł publicznych (samorządowych, rządowych i UE) 

Możliwość zmiany terminów i zasad rozliczania zadania publicznego zleconego w oparciu o ustawę o pożytku. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Podstawa prawna
Art. 15zzl ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Możliwość dokonywania zmian w umowach o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego lub umowy zawartej w trybie określonym w art. 11a–11c lub art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawartych przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Strony umowy, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, mogą dokonać zmiany tej umowy, w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, sposobu wykonywania umowy lub jej części, zakresu wykonania umowy lub jej części.
Podstawa prawna
Art. 15zzzzzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Art. 73 pkt 57) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21

Możliwość zlecania zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w oparciu o ustawę o pożytku. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Podstawa prawna
Art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zmiany w zakresie realizacji i rozliczeń projektów finansowanych ze źródeł UE, Funduszy EOG i Norweskich oraz Funduszu Szwajcarskiego. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Zmiany wytycznych, terminów, zmiany w umowach – to część możliwości wynikających z ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Przydatne linki i materiały
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Informacja dla organizacji realizujących projekty w ramach PO WER. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mogą zgłaszać zmiany – przy zachowaniu zgodności z celami realizowanych projektów – które będą ukierunkowane na zwalczanie i przeciwdziałanie pandemii. Na wnioski Beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER, akceptowane były już między innymi zmiany w zakresie – wydłużenia terminów składania wniosków o płatność, wydłużenia okresu realizacji form wsparcia w ramach projektów, zmiany form wsparcia (np. szkoleń) ze stacjonarnych na zdalne, czasowego wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektu bezpośrednio do celów łagodzenia skutków pandemii (np. szycie maseczek ochronnych, dezynfekcja obiektów).
Przydatne linki i materiały

Informacja dla organizacji realizujących projekty w ramach EFS. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Resort funduszy i polityki regionalnej proponuje między innymi możliwość – finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice), finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom), wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów itp.

Możliwość dokonywania zmian w projektach realizowanych w ramach programów NIW. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Jeżeli zostały zidentyfikowane ryzyka i osiągnięcie rezultatów projektu ze względu na obecną sytuację w kraju jest zagrożone, NIW prosi o kontakt z opiekunem projektu. W zależności od charakteru każdego zadania NIW będzie indywidualnie szukać rozwiązań, które umożliwią jak najpełniejsze osiągnięcie założonych efektów.
Przydatne linki i materiały

Możliwość przejścia na system elektroniczny w przypadku rozliczeń w programach NCK. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Na etapie rozliczania zadań za rok 2020 NCK oczekiwać będzie raportu przesłanego drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym wraz z zestawem dokumentów księgowych w formie elektronicznej.
Przydatne linki i materiały

Możliwość dokonywania zmian w projektach realizowanych w ramach PFRON. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
W dniu 2 kwietnia 2020 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął nowe zasady realizacji i rozliczania umów zawartych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uwzględniające zaistniałe trudności w realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym (Zleceniobiorcom) w związku z wprowadzonym w marcu br. stanem zagrożenia epidemicznego a następnie stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19.
Przydatne linki i materiały

| powrót do menu |

 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dostępne ze środków OWES. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Dotacje nie są powiązane ze wsparciem w celu przeciwdziałania COVID-19, ale warto wiedzieć o możliwościach skorzystania z nich. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej dysponują środkami na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach środków unijnych (organizacja może też uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego wraz z zatrudnieniem pracowników ze środków OWES). Obowiązuje podział terytorialny. Aktualna lista OWES dostępna jest w zakładce „Przydatne linki i materiały”. Z uwagi na różne zasady przyznawania dotacji i możliwość modyfikacji zasad w związku z COVID-19 sugerujemy kontakt z OWES właściwym ze względu na siedzibę organizacji.
Przydatne linki i materiały

Komunikat dla OWES dotyczący procesu akredytacji AKSES. [9 kwietnia 2020 r.]

Krótki opis
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej uprzejmie informuje, że proces akredytacji nie został zawieszony – trwa nadal. OWES składają wnioski zarówno o przyznanie jak i o przedłużenie akredytacji, a komisje ds. oceny wniosków na bieżąco rozpatrują wpływające wnioski. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku o przyznanie akredytacji (brak możliwości skompletowania wniosku) istnieje możliwość złożenia wniosku o przedłużenie akredytacji. W obecnej sytuacji nie ma konieczności przeprowadzania audytów i wizyt monitorujących, aby komisja ds. oceny wniosków rozpatrzyła merytorycznie wniosek.

Rekomendacje MFiPR dotyczące działań podejmowanych przez OWES w obliczu COVID-19. [19 kwietnia 2020 r.]

Krótki opis
Rekomendacje MFiPR dotyczące działań podejmowanych przez OWES w obliczu COVID-19.
Przydatne linki i materiały

Komunikat MFiPR dotyczący czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. [22 kwietnia 2020 r.]

Krótki opis
Komunikat MFiPR dotyczący czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Przydatne linki i materiały

Nowe narzędzie do finansowania przez OWES zakupów w podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. [22 kwietnia 2020 r.]

Krótki opis
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiło wdrożenie nowego instrumentu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Propozycja ta pozwala OWES dokonać zmian realizowanych projektów, umożliwiając wprowadzenie działań polegających na przeciwdziałaniu upadłości PS oraz PES przekształcanych w PS i utrzymaniu miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID-19. Jednym z tych działań jest umożliwienie w ramach projektów OWES dokonywania zakupów w PES i PS, znajdujących się w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19.

| powrót do menu |

 Sprawozdawczość organizacji pozarządowych 

Przedłużenie terminu złożenia CIT-8 i wpłaty podatku. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
W 2020 r. nie trzeba składać deklaracji CIT-8 w standardowym terminie do 31 marca. Jest nowy termin dla organizacji pozarządowych, to – w zależności od sytuacji – 31 maja lub 31 lipca 2020 r.
Przydatne linki i materiały
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Przedłużenie terminów dotyczących sprawozdania finansowego. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Sporządzenie sprawozdania i podpisanie przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez zarząd organizacji przedłużono do 30 czerwca 2020 r. a zatwierdzenie sprawozdania przez właściwy organ organizacji – do 30 września 2020 r. Dla organizacji, których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy terminy sporządzenia i podpisania, a następnie zatwierdzenia sprawozdania upłyną odpowiednio 3 miesiące po upływie terminów, które obowiązywałyby dla tych organizacji przed wydaniem rozporządzenia.
Przydatne linki i materiały
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Przedłużenie terminu dotyczącego przesłania zaległego sprawozdania merytorycznego fundacji do MRPiPS. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Fundacje, które otrzymały wezwania z tytułu złożenia zaległego sprawozdania z działalności za 2018 r., w obecnej sytuacji nie muszą przesyłać zaległych sprawozdań w formie papierowej czy skanu, do czasu ustania epidemii.

Przedłużenie terminu dotyczącego zamieszczenia sprawozdania merytorycznego i finansowego OPP w bazie NIW. [wyłącznie dla OPP]

Krótki opis
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w drodze rozporządzenia przedłużył termin zamieszczenia na stronie NIW zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego przez organizacje pożytku publicznego do dnia 15 października 2020 r. Drugi termin składania sprawozdań OPP – dla organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – wypada 30 listopada (ten termin nie został przesunięty).
Podstawa prawna
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020

| powrót do menu |

 Podatki 

Możliwość zwolnienia organizacji pozarządowych z podatku od nieruchomości. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców oraz organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Podstawa prawna
Art. 15p ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Art. 73 pkt 25) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21

Brak opłat za przesunięcie opłaty podatków stanowiących dochód budżetu państwa. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Organizacja może złożyć wniosek o udzielenie ulg w spłacie podatków w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty na raty podatku lub zaległości podatkowej. Ustawa zwalnia z ustalenia opłaty prolongacyjnej (obecnie 4 proc. kwoty podatku lub zaległości podatkowej). Uwaga – zwolnieniem zostały objęte jedynie podatki stanowiące dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT, akcyza). W przypadku podatków i opłat lokalnych opłata prolongacyjna będzie naliczana.
Podstawa prawna
Art. 67a par. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Art. 15za ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

| powrót do menu |

 Podmioty reintegracji społeczno-zawodowej 

ZAZ – ZAZ może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności ZAZ lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

Krótki opis
W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426), pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.
Podstawa prawna
Art. 15a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

WTZ – W przypadku zawieszenia działalności WTZ na skutek przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztacie ze środków PFRON nie ulega obniżeniu.

Krótki opis
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie ulega obniżeniu, w związku z zawieszeniem działalności warsztatu na skutek przeciwdziałania COVID-19.
Podstawa prawna
Art. 15b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

CIS i KIS – Wojewoda może w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wydać polecenie podmiotowi prowadzącemu CIS lub KIS zawieszenia zajęć na czas oznaczony. Dofinansowanie działalności CIS lub KIS nie ulega obniżeniu w związku z zawieszeniem zajęć. Uczestnikowi CIS przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości za czas zawieszenia zajęć.

Krótki opis
Wojewoda może wydać polecenie podmiotowi prowadzącemu centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej zawieszenia zajęć na czas oznaczony, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej nie ulega obniżeniu w związku z zawieszeniem zajęć. Uczestnikowi centrum integracji społecznej przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości za czas zawieszenia zajęć.
Podstawa prawna
Art. 15c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – W przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w celu przeciwdziałania COVID-19, wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów ich prowadzenia.

Krótki opis
W przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w celu przeciwdziałania COVID-19, wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów ich prowadzenia.
Podstawa prawna
Art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Środowiskowy dom samopomocy – Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowego domu samopomocy w sytuacji zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności środowiskowych domów samopomocy jest obliczana jako iloczyn aktualnej liczby osób posiadających decyzje o skierowaniu, nie większej niż statutowa liczba miejsc w tym domu, oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa.

Krótki opis
Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowego domu samopomocy w sytuacji zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności środowiskowych domów samopomocy jest obliczana jako iloczyn aktualnej liczby osób posiadających decyzje o skierowaniu, nie większej niż statutowa liczba miejsc w tym domu, oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa.
Podstawa prawna
Art. 15d ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Klub samopomocy – Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia klubu samopomocy w sytuacji zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności klubu jest obliczana jako iloczyn statutowej liczby miejsc w klubie oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa.

Krótki opis
Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia klubu samopomocy w sytuacji zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności klubu jest obliczana jako iloczyn statutowej liczby miejsc w klubie oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa.
Podstawa prawna
Art. 15d ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Najczęściej zadawane pytania dotyczące otwarcia placówek dziennego pobytu. [21 maja 2020 r.]

Krótki opis
Po 24 maja możliwe jest otwarcie placówek dziennego pobytu – to m.in. placówki wsparcia dziennego, domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy czy warsztaty terapii zajęciowej. MRPiPS odpowiada na najczęściej zadawane w tym temacie pytania.
Przydatne linki i materiały

| powrót do menu |

 Pozostałe formy wsparcia, ułatwienia 

Ulgi w zakresie opłat za korzystanie z lokali. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Możliwość stosowania ulg w zakresie korzystania z lokali należących do samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.
Podstawa prawna
Art. 15ja-15je oraz art. 15zzze-15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Możliwość udziału w posiedzeniach władz fundacji i głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadza się możliwość udziału w posiedzeniach władz fundacji i głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad i wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
Podstawa prawna
Art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21

Możliwość udziału w posiedzeniach władz stowarzyszenia i głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadza się możliwość udziału w posiedzeniach władz stowarzyszenia i głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad i wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
Podstawa prawna
Art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21

Możliwość podjęcia określonej uchwały przez walne zgromadzenie spółdzielni na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. [dla wszystkich spółdzielni]

Krótki opis
Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Podstawa prawna
Art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21

Możliwość zorganizowania zwykłych spotkań władz organizacji. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
Możliwość odbywania spotkań przez organizacje pozarządowe daje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Podstawa prawna
par. 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Brak opłat za abonament i opłat audiowizualnych. [dla wszystkich organizacji]

Krótki opis
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organizacje pozarządowe nie muszą płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.
Przydatne linki i materiały
Podstawa prawna
Art. 15l ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Możliwość przekazania 1% podatku na podstawie wniosku wypełnionego w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r. [wyłącznie dla OPP]

Krótki opis
Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r. i oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. (dot. zaliczek pobranych przez organy rentowe)
Podstawa prawna
Art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21

Możliwość przedłużenia kadencji organów fundacji.

Krótki opis
Jeżeli kadencja zarządu fundacji lub jej innych organów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru zarządu fundacji lub jej innych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Podstawa prawna
Art. 27 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Możliwość przedłużenia kadencji organów stowarzyszenia.

Krótki opis
Jeżeli kadencja zarządu stowarzyszenia lub jego innych organów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru zarządu fundacji lub jej innych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Podstawa prawna
Art. 28 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Możliwość przedłużenia kadencji organów polskiego związku sportowego i związku sportowego których kadencja upływa do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz możliwość uzupełnienia składu zarządu lub organu kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego lub związku sportowego przez członków tego organu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Krótki opis
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania w przypadku wygaśnięcia w czasie kadencji mandatu członka zarządu lub członka organu kontroli wewnętrznej, powodującej zmniejszenie liczby członków zarządu lub członków organu kontroli wewnętrznej poniżej minimum przewidzianego w statucie polskiego związku sportowego, odpowiednio zarządowi lub organowi kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego przysługuje prawo uzupełnienia składu do stanu minimum określonym w statucie związku. W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do dnia 30 czerwca 2021 r. kadencja tych organów ulega przedłużeniu nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. Przepisy stosuje się odpowiednio do związków sportowych.
Podstawa prawna
Art. 15zzzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Art. 73 pkt 51) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21

Brak konieczności zwrotów dotacji celowych przyznanych żłobkom, klubom dziecięcym i dziennym opiekunom w przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia ich funkcjonowania.

Krótki opis
W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi.
Podstawa prawna
Art. 15e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Możliwość odliczenia do 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej przekazanej na zwalczanie COVID-19.

Krótki opis
Możliwość odliczenia do 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej przekazanej na zwalczanie COVID-19 m.in. na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym przekazanej za pośrednictwem organizacji pozarządowych.
Przydatne linki i materiały
Podstawa prawna
Art. 52n, art. 52x ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 38g, art. 38p ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Art. 57b, art. 57e ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Tymczasowy profil zaufany.

Krótki opis
Możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego. Tymczasowy profil zaufany jest ważny przez trzy miesiące, standardowy – 3 lata. Profil można założyć rozmawiając z urzędnikiem on-line.
Przydatne linki i materiały
Podstawa prawna
Art. 20ca ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Odbiór przesyłki poleconej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Krótki opis
Możliwość odbioru przesyłki poleconej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Do skorzystania z usługi niezbędne jest posiadania profilu zaufanego.
Przydatne linki i materiały
Podstawa prawna
Art. 15zzu1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

| powrót do menu |

 Akty prawne – dotyczące instrumentów wsparcia 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (ustawa regulująca działanie Polskiego Funduszu Rozwoju, tj. operatora tzw. Tarczy finansowej)
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020

| powrót do menu |

 Akty prawne – dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

Od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 20 marca 2020 roku w Polsce ogłoszony był stan zagrożenia epidemicznego. Od dnia 20 marca 2020 roku w Polsce obowiązuje stan epidemii.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

| powrót do menu |

 Dobre praktyki z zakresu wsparcia organizacji przez JST 

Gdynia

Krótki opis
Program „Falochron” w części dotyczącej organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej obejmuje pomoc związaną z realizacją i rozliczeniem już zawartych umów, czynszami w lokalach komunalnych, dodatkowymi środkami na realizację zadań, pożyczkami oraz wsparciem doradczym i eksperckim.
Przydatne linki i materiały

Katowice

Krótki opis
Działania obejmują m.in. zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach użytkowych, 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej oraz dodatkowe wsparcie dla NGOsów na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa.
Przydatne linki i materiały

Szczecin

Krótki opis
Urząd Miasta Szczecina realizuje różne formy wsparcia dla organizacji pozarządowych. Mogą one korzystać m.in. ubiegać się o umorzenie lub odroczenie czynszu za lokal wynajmowany od miasta lub pozyskać środki finansowe na realizację szczecińskich inicjatyw obywatelskich.
Przydatne linki i materiały

Warszawa

Krótki opis
Możliwość skorzystania z ulg w zapłacie czynszu oraz możliwość zmian w zakresie realizowanych zadań publicznych.

Wrocław

Krótki opis
Wrocławski Program Interwencji Społecznej z budżetem 12 milionów złotych.
Przydatne linki i materiały

| powrót do menu |

 Dobre praktyki działania organizacji pozarządowych w czasie pandemii 

Koronawirus – organizacje pomagają (zakładka ngo.pl).

Krótki opis
Informacje na temat działań organizacji pozarządowych w czasie pandemii.
Przydatne linki i materiały

#NGOreagujeOdpowiedzialnie (podstrona Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

Krótki opis
Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach akcji #NGOreagujeOdpowiedzialnie uruchamia na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl podstronę, aktualizowaną o informacje na temat zaangażowania organizacji pozarządowych w pomoc osobom, organizacjom i instytucjom, które szczególnie odczuły skutki obecnej sytuacji. Stowarzyszenie chce w ten sposób upowszechniać inicjatywy społeczne realizowane przez sektor NGO w ramach walki z pandemią koronawirusa.
Przydatne linki i materiały

Generator eNGO za darmo do końca grudnia 2020 roku.

Krótki opis
Możliwość darmowego skorzystania z aplikacji Generator eNGO do końca grudnia 2020 roku. Akcja promocyjna trwa do końca sierpnia 2020 i jest skierowana do jednostek samorządu terytorialnego, które nie korzystają obecnie z aplikacji Generator eNGO.
Przydatne linki i materiały

Bieżące informowanie o rozwiązaniach dedykowanych organizacjom – portal ngo.pl

Krótki opis
Bieżące informacje na temat rozwiązań dedykowanych organizacjom pozarządowym w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Przydatne linki i materiały

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii.

Krótki opis
Federacja Polskich Banków Żywności to jedna z kilku organizacji, które zadeklarowały pomoc, obok m.in. PCK czy Caritasu. Bazują na wytycznych dot. świadczenia pomocy osobom w kwarantannie wydanych przez MRPiPS. To nieco zmieniona forma kwalifikowania do wsparcia w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc mogą otrzymać osoby przebywające w kwarantannie, których dochód całkowity nie przekracza 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. W paczkach znajdą się m.in. warzywa w puszce, makaron, ryż, kasza, mleko, ser czy konserwy mięsne.
Przydatne linki i materiały

Serwis internetowy dedykowany wrocławskim organizacjom pozarządowym.

Krótki opis
Serwis internetowy dedykowany wrocławskim organizacjom pozarządowym.

Działania WOŚP.

Krótki opis
Działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

| powrót do menu |

 Dobre praktyki społecznego zaangażowania firm w czasie pandemii 

Liderzy Pro Bono – wspiercie walki z epidemią.

Krótki opis
Firmy Koalicji Liderzy Pro Bono podejmują różne działania by wspierać polską służbę zdrowia, przedsiębiorców, uczniów i nauczycieli w tym trudnym czasie podyktowanym epidemią koronawirusa.

ImpactCloud – wsparcie walki z epidemią.

Krótki opis
ImpactCloud to koalicja 15 firm z branży technologicznej, które prowadzą różne programy charytatywne wykorzystujące technologie, umiejętności i inwestycje. Na stronie ImpactCloud znajdują się oferty dla organizacji non-profit przygotowane w odpowiedzi na pandemię COVID-19, w tym narzędzia do współpracy.
Przydatne linki i materiały

Amazon – 1 mln euro dla organizacji pomocowych w Polsce, aby wesprzeć walkę z pandemią.

Krótki opis
W związku z ogłoszonym stanem pandemii koronawirusa i rosnącym zapotrzebowaniem na środki medyczne oraz niezbędne produkty, Amazon przekaże 1 milion euro na pomoc organizacjom wspierającym walkę z COVID-19 w Polsce. Środki otrzymają Polski Czerwony Krzyż, Fundacja TVN Nie Jesteś Sam, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz wybrane organizacje działające w skali lokalnej.
Przydatne linki i materiały

Fill-up – darmowe wnioski, druki i formularze w związku z pandemią koronawirus COVID-19.

Krótki opis
Darmowe wnioski, druki i formularze w związku z pandemią koronawirus COVID-19.
Przydatne linki i materiały

Rent and Lend – baza darmowych przedmiotów.

Krótki opis
W związku z kryzysem wywołanym przez COVID-19 w ramach Rent and Lend została stworzona baza przedmiotów dostępnych za darmo.
Przydatne linki i materiały

| powrót do menu |

 Komunikaty, apele, opinie 

Apel europejskich organizacji społecznych o zwiększenie funduszy unijnych na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. [6 maja 2020 r.]

Krótki opis
List otwarty organizacji społecznych w sprawie cięć funduszy unijnych na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w krajach UE.
Przydatne linki i materiały

Senatorowie proponują zmiany w Tarczy ułatwiające organizacjom społecznym korzystanie z przepisów antykryzysowych. [19 maja 2020 r.]

Krótki opis
Artykuł Przemysława Żaka opisujący przedstawione przez senatorów propozycje zmian w Tarczy ułatwiające organizacjom społecznym korzystanie z przepisów antykryzysowych.

Apel Federacji Mazowia. [6 maja 2020 r.]

Krótki opis
Apel Federacji Mazowia do Zarządu Województwa Mazowieckiego o podjęcie kroków, które pozwolą organizacjom pozarządowym na prowadzenie swojej działalności, w tym o jak najszybsze rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz po przyznaniu dofinansowania wydawanie zgód na dokonywanie zmian w ofertach.
Przydatne linki i materiały

Apel banków żywności o zmianę przepisów dotyczących wyliczania przychodu z działalności statutowej. [22 kwietnia 2020 r.]

Krótki opis
Apel banków żywności o zmianę przepisów dotyczących wyliczania przychodu z działalności statutowej.
Przydatne linki i materiały

Pismo projektodawców realizujących programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku dotyczące głównych obszarów zagrożeń występujących w systemie wdrażania projektów. [9 kwietnia 2020 r.]

Krótki opis
Pismo projektodawców realizujących programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku dotyczące głównych obszarów zagrożeń występujących w systemie wdrażania projektów w związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju związaną z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Przydatne linki i materiały

Apel Rzecznika Prawo Obywatelskich o umożliwienie organizacjom pozarządowym podejmowania uchwał online. [30 marca 2020 r.]

Krótki opis
Specustawa uchwalona w związku z pandemią wymienia podmioty uprawnione do podejmowania uchwał online. Jednak stowarzyszenia zostały w tym wyliczeniu pominięte. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o uwzględnianie w toku prac legislacyjnych przepisów dotyczących działalności organizacji pozarządowych (w szczególności stowarzyszeń) w zakresie możliwości podejmowania uchwał przez organy kolegialne przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie obiegowym lub korespondencyjnie.
Przydatne linki i materiały

Wystąpienie Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego ws. tarczy antykryzysowej dla III sektora. [20 marca 2020 r.]

Krótki opis
Wystąpienie Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotra Glińskiego z dnia 20 marca 2020 r. ws. tarczy antykryzysowej dla III sektora.
Przydatne linki i materiały

Artykuł dotyczący tarczy antykryzysowej i przedsiębiorców społecznych.

Krótki opis
Artykuł Justyny Matusiak na portalu ngo.pl opisujący tarczę antykryzysową w kontekście działalności przedsiębiorców społecznych.
Przydatne linki i materiały

Artykuł dotyczący niedostatków tarczy antykryzysowej w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Krótki opis
Artykuł Łukasza Komudy na portalu ekonomiaspoleczna.pl opisujący tarczę antykryzysową i jej niedostatki w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej.
Przydatne linki i materiały

Dbajmy o naszych wolontariuszy.

Krótki opis
„Projektor” publikuje zbiór artykułów dotyczących wolontariatu w czasach koronawirusa.
Przydatne linki i materiały

Wywiad z Jakubem Wygnańskim o organizacjach w czasie pandemii.

Krótki opis
Wywiad z Jakubem Wygnańskim o organizacjach w czasie pandemii.

Sport powszechny zagrożony przez koronawirusa

Krótki opis
Artykuł Justyny Matusiak na portalu ngo.pl opisujący sytuację klubów sportowych w czasie pandemii.

| powrót do menu |

 Zbiorcze opracowania 

Informator o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych w okresie epidemii COVID-19. [stan prawny na dzień: 10-04-2020]

Krótki opis
Informator  o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych w okresie epidemii COVID-19 autorstwa Tomasza Schimanka. Informator jest częścią Pakietu Wsparcia Antykryzysowego Programu „Działaj Lokalnie”.
Przydatne linki i materiały

Poradnik dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznych. [stan prawny na dzień: 20-04-2020]

Krótki opis
Poradnik dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznych opracowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.
Przydatne linki i materiały

Webinarium FRSO „Tarcza Antykryzysowa dla organizacji pozarządowej”. [stan prawny na dzień: 09-04-2020]

Krótki opis
Nagranie z webinarium zrealizowanego w ramach programu „Fimango – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności: „Tarcza Antykryzysowa dla organizacji pozarządowej – stan na dzień 9 kwietnia 2020”. Prowadząca: Katarzyna Sadło.
Przydatne linki i materiały

Webinarium ngo.pl „Czy rządowa pomoc z Tarczy jest dla NGO lekiem na trudne czasy?” [stan prawny na dzień: 22-04-2020]

Krótki opis
Nagranie z webinarium. Prowadząca: Katarzyna Sadło.
Przydatne linki i materiały

Webinarium BORIS dot. tarczy antykryzysowej dla ngo. [stan prawny na dzień: 16-04-2020]

Krótki opis
Nagranie z webinarium. Prowadząca: Mira Hamera.
Przydatne linki i materiały

Webinarium organizowane przez Pracownię Pozarządową pod hasłem: „Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w dobie COVID-19”. [stan prawny na dzień: 07-05-2020]

Krótki opis
Nagranie z webinarium. Prowadzący: Artur Gluziński.
Przydatne linki i materiały

Webinarium w ramach akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego: „Samorząd do rządami COVID-19”. [stan prawny na dzień: 08-05-2020]

Krótki opis
Co się wydarzyło z polskim samorządem terytorialnym z ciągu kilku ostatnich miesięcy? W jakim otoczeniu prawnym funkcjonuje, odkąd zmagamy się z epidemią? Na te pytania odpowiada Szymon Osowski, wyjaśniając wpływ przepisów na uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów, a także na pracę administracji lokalnej i współpracę samorządu z mieszkańcami. Webinarium odbyło się 5 maja 2020 r. w ramach akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego. Współorganizatorami webinarium byli: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
Przydatne linki i materiały

Ikonografika przygotowana przez NIW. [stan prawny na dzień: 16-04-2020]

Krótki opis
Ikonografika prezentująca rozwiązania dla organizacji w ramach tarczy antykryzysowej.
Przydatne linki i materiały

Ikonografika przygotowana przez ngo.pl [stan prawny na dzień: 22-05-2020]

Krótki opis
Ikonografika prezentująca rozwiązania dla organizacji w ramach tarczy antykryzysowej.
Przydatne linki i materiały

Publikacje Open Eyes Economy Summit oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [aktualizowane]

Krótki opis
Publikacje Open Eyes Economy Summit oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – alerty eksperckie, filmy, podcasty, artykuły.

Serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. [aktualizowane]

Krótki opis
Zestawienie instrumentów wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej opracowane przez MRPiPS.

| powrót do menu |

 Badania ankietowe 

Badanie ankietowe Stowarzyszenia Klon/Jawor „Organizacje wobec pandemii”.

Krótki opis
Badanie ankietowe Stowarzyszenia Klon/Jawor „Organizacje wobec pandemii”. Rzetelna diagnoza pozwoli dostosować wsparcie do realnych potrzeb sektora pozarządowego.
Przydatne linki i materiały

Badanie ankietowe „Epidemia koronawirusa a działalność organizacji pozarządowych i pozytywne upełnomocnienie pracowników”.

Krótki opis
Badanie ankietowe realizowane przez mgr Agnieszkę Ganiek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Przydatne linki i materiały

Badanie dot. sytuacji organizacji pozarządowych w czasach pandemii realizowane przez „Zróbmy Badanie”.

Krótki opis
Badanie dot. sytuacji organizacji pozarządowych w czasach pandemii realizowane przez „Zróbmy Badanie”.
Przydatne linki i materiały

| powrót do menu |

 Działania w Gliwicach 

Możliwość elektronicznego podpisania porozumienia z GCOP.

Krótki opis
Porozumienie można podpisać z wykorzystaniem platformy www.gov.pl. Na stronie GCOP znajduje się filmik instruktażowy.
Przydatne linki i materiały

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert z dziedziny kultury.

Krótki opis
Wybór ofert nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 r.
Przydatne linki i materiały

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Krótki opis
Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
Przydatne linki i materiały

Informacja o pomocy jaką PUP Gliwice oferuje pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

Krótki opis
Zbiór informacji o pomocy jaką PUP Gliwice oferuje pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.
Przydatne linki i materiały

Ulgi dotyczące czynszów oraz informacja dotycząca podatku od nieruchomości.

Krótki opis
Ulgi dotyczące czynszów oraz informacja dotycząca podatku od nieruchomości.
Przydatne linki i materiały

Informacja o gliwickich organizacjach pozarządowych działających on-line.

Krótki opis
Informacja o gliwickich organizacjach pozarządowych działających on-line.
Przydatne linki i materiały

Zbiórka sprzętu komputerowego.

Krótki opis
Stowarzyszenie GTW ogłasza zbiórkę komputerów dla uczniów.
Przydatne linki i materiały

Gliwicka Baza Usług Zdalnych.

Krótki opis
Baza gliwickich instytucji oferujących różnego rodzaju usługi zdalne – przez telefon czy przez Internet.
Przydatne linki i materiały

Wsparcie żłobków.

Krótki opis
Informacja na temat wsparcia żłobków.
Przydatne linki i materiały

| powrót do menu |

 Przydatne strony 

Strona ngo.pl
Widzialna Ręka – Organizacje Pozarządowe
Konkursy dla ngo
Serwis Rzeczpospolitej Polskiej (zakładka dedykowana ngo)
ZUS
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (wsparcie ekonomii społecznej)
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej – aktualności
PFRON
Polski Fundusz Rozwoju
Biuro Rzecznika MSP (wnioski o objaśnienia dot. stosowania instrumentów zw. z przeciwdziałaniem COVID-19)
PUP – elektroniczne wnioski
Wytyczne GIS
Serwis Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Czyny przeciwko zwierzętom (informator prawny przygotowany przez Fundację Wspomagania Wsi)
Pomagaj Bezpiecznie (serwis przygotowany przez Fundację „Stocznia”)

| powrót do menu |