Bliskie spotkania trzeciego sektora (cz. VII)

List otwarty do Pana Roberta Winnickiego oraz Pana Krzysztofa Bosaka.

Pan Robert Winnicki
Pan Krzysztof Bosak

Właśnie zapoznaliśmy się z projektem ustawy o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych autorstwa Ruchu Narodowego. Jesteśmy pod wrażeniem koncepcji. Zauważamy jednak, że projekt jest zbyt liberalny i niezbyt szczelny.

Art. 1 ww. projektu ustawy wskazuje, że zakazuje się zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych. Środki finansowe to nie wszystko. Wskazane byłoby rozszerzenie ustawy o zakaz zagranicznego wsparcia pozafinansowego (żeby obejść ustawę podmioty zagraniczne mogą wspierać polskie ngo np. sprzętem komputerowym lub wiedzą). Tu np. należy sobie wyrobić stanowisko również względem takich praktyk, jakie stosuje Microsoft, tj. Office 365 for nonprofits, itp.

Ponadto naszym zdaniem należy rozszerzyć krąg podmiotów objętych ustawą i włączyć do niego również spółdzielnie socjalne, będące istotnym graczem na scenie ekonomii społecznej, które poza działalnością gospodarczą mają dosyć dużą swobodę działania w sferze pożytku.

Niestety, i to może okazać się niewystarczające. Podmiot zagraniczny może utworzyć przedstawicielstwo lub nowy podmiot (np. fundację) w Polsce i tą drogą dystrybuować środki. Póki jesteśmy w UE – tego nie unikniemy. Wszystko jednak przed nami.

Powyższe uchybienia nieco rekompensuje brak kompromisów w sferze dobroczynności, tj. wykluczenie jakiejkolwiek możliwości przekazywania darowizn z zagranicy przez osoby fizyczne i prawne na rzecz finansowania terapii, lekarstw, zakup sprzętu dla osób chorych, potrzebujących w Polsce (temat znamy, bo jeden z nas od prawie 10 lat zajmuje się dobroczynnością i widywał hojne przelewy z Zachodu na rzecz beneficjentów – terapie właśnie, lekarstwa, zakup sprzętu). Rozumiemy, że na to zgody nie ma; ale w takim przypadku polecamy przyjrzeć się płatnościom typu PayPal, które mogą pozwolić ominąć tradycyjną bankowość (co utrudni identyfikację źródła przychodu).

Podsumowując – zauważamy, że znamy system wsparcia finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych i sektora ekonomii społecznej, pisząc nieskromnie, naprawdę nieźle. Jesteśmy m.in. doradcami w OWES, prowadzimy szkolenia, działamy w sferze dobroczynności itp. Pozostajemy więc w dyspozycji przy redakcji podobnych ustaw.

Znamy najczulsze punkty.

Z poważaniem
trzeci.org

Udostępnij wpis: