Błędy formalne przy dotacjach

Oferty organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne często podlegają odrzuceniu z uwagi na błędy formalne. Mimo identycznych formularzy dotacyjnych w gminach obowiązują różne procedury. Należy ujednolicić procedury „oceny formalnej” wniosków składanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Obejrzyj film 

 Kampania społeczna „Uprośćmy działalność społeczną!” 

Film jest elementem kampanii społecznej „Uprośćmy działalność społeczną!”. Celem kampanii jest wskazanie oraz szersze upowszechnienie propozycji uproszczeń dotyczących kwestii formalnych i nowych źródeł finansowania działań, które mogłyby w znaczący sposób ułatwić działalność obywatelską, w tym przede wszystkim działalność organizacji pozarządowych. Wiele wymogów formalnych, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe, utrudnia angażowanie się obywateli lub wręcz zniechęca ich do działania na rzecz innych osób i dobra wspólnego.

 Czytaj więcej 

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: