Biuletyn #prosteNGO – 1-12 kwietnia 2021 r.

Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

W skrócie

 1. W planach legislacyjnych (m.in. koła gospodyń wiejskich, crowdfunding)
 2. W procesie legislacyjnym (m.in. młodzieżowe rady przy samorządach)

Dzieje się

 1. Fundacje rodzinne, wątpliwości
 2. Umowa Partnerstwa w konsultacjach
 3. CIT-8 – przesunięty termin

Propozycje uproszczeń i ułatwień

 1. Wzorzec statutu stowarzyszenia
 2. Nowe źródło finansowania?

Temat do dyskusji

 1. Pomyłka w Senacie
 2. Spacerkiem po stowarzyszeniach

 


W planach legislacyjnych

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów:

| powrót do Spisu treści |

 


W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

Na poziomie parlamentarnym:

| powrót do Spisu treści |

 


Fundacje rodzinne, wątpliwości

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej – 22 marca Minister Rozwoju, Pracy i Technologii poddał konsultacjom społecznym (termin 30 dni) projekt ustawy, która wzbudza kontrowersje wśród organizacji pozarządowych. Chodzi głównie o nazwę „fundacje rodzinne”.

Niezależnie od samej nazwy projekt ustawy o fundacjach rodzinnych wprowadza kilka zapisów, które mogą być interesujące z punktu widzenia sektora pozarządowego (więcej w dalszej części: Nowe źródło finansowania?).

Trzeba tu także dodać, że wśród wielu projektów legislacyjnych ten akurat – jeśli chodzi o jego procedowanie – wydaje się odbiegać, w pozytywnym znaczeniu, od powszechnie panującego „pośpiechu legislacyjnego”. Rząd w ramach prac nad rozwiązaniami ułatwiającymi sukcesję w polskich firmach rodzinnych przekazał najpierw do konsultacji Zieloną księgę fundacji rodzinnej i przygotował raport z jej konsultacji. Sam projekt ustawy został też poddany konsultacjom w rozsądnym, 30-to dniowym, czasie. Dodatkowo zaproszono zainteresowanych do udziału w spotkaniach online w obszarach 1) nazwa i uwagi ogólne, 2) model fundacji rodzinnej i kwestie związane z zachowkiem), 3) kwestie podatkowe. Właściwie można by uznać ten proces za wzorcowy. Miejmy nadzieję, że głos organizacji pozarządowych zostanie w tym procesie wysłuchany.

Temat monitoruje Forum Darczyńców.

One-pager: Kliknij.

| powrót do Spisu treści |

 


Umowa Partnerstwa w konsultacjach

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce – zapowiedź przyjęcia tego dokumentu w II kwartale br. ukazała się 9 marca w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Umowa partnerstwa to najważniejszy dokument określający cele i sposób wydatkowania Funduszy Europejskich 2021-2027. W tej chwili organizacje prowadzą intensywne działania (m.in. cykl wysłuchań publicznych – Wysłuchania dotyczące Krajowego Planu Odbudowy oraz Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne w sprawie koncepcji wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce w latach 2021-2027) na rzecz wzmocnienia udziału przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Sformułowano również postulat, by w Krajowym Planie Odbudowy dodać szósty komponent „Wzrost odporności i wzmocnienie kapitału społecznego”, który miałby być nakierowany na budowanie odporności społeczeństwa obywatelskiego.

Temat monitoruje Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

| powrót do Spisu treści |

 


CIT-8 – przesunięty termin

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 marca 2021 r., czyli na dwa dni przed obligatoryjnym terminem składania CIT-u 8 przez organizacje. Ucieszyło to wielu działaczy, choć z punktu widzenia procesu legislacyjnego można mieć dwie zasadnicze uwagi.

Pierwsza z nich dotyczy planowania – oczekiwana zmiana, podobnie jak w latach ubiegłych, weszła w życie dosłownie tuż przed obligatoryjnym terminem.

Druga dotyczy procesu konsultacji. Argument z Raportu z konsultacji i opiniowania, że „Odstąpiono także od przeprowadzenia konsultacji publicznych, gdyż projektowane rozporządzenie wprowadza korzystne dla podatników rozwiązanie – przedłużenie terminu do złożenia zeznania” nie jest satysfakcjonujący. Czy oznacza to, że konsultacjom poddawać trzeba jedynie akty prawne niekorzystne dla podatników? Kto będzie oceniał, czy rozwiązanie jest korzystne, czy niekorzystne?

| powrót do Spisu treści |

 


Wzorzec statutu stowarzyszenia

W długim, społecznie przygotowanym i społecznie prowadzonym procesie konsultacji środowiskowych (więcej: Kliknij), został przygotowany wzorzec statutu, który może posłużyć do wprowadzenia znaczącego uproszczenia w rejestracji stowarzyszeń. Każda organizacja powinna mieć statut dostosowany do własnych potrzeb. Jednak z uwagi na przewlekłość postępowań oraz różne interpretacje Sądów Rejestrowych przygotowanie wzorca statutu i możliwość rejestracji w systemie S24 – przy zachowaniu możliwości rejestracji w dotychczasowym trybie i dowolnych zmian po zarejestrowaniu – wydaje się krokiem w dobrym kierunku.

Wzorzec statutu: Kliknij

| powrót do Spisu treści |

 


Nowe źródło finansowania?

Niezależnie od budzącej kontrowersje nazwy, projekt ustawy o fundacjach rodzinnych wprowadza kilka zapisów, które mogą być interesujące z punktu widzenia sektora pozarządowego. Przede wszystkim art. 26, który mówi, że beneficjentem obok osoby fizycznej może być organizacja pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To krok w dobrym kierunku, wydaje się jednak, że zapis mógłby być nieco szerszy:

 • wprost wskazywać, że dotyczy jednej lub wielu organizacji,
 • odnosić się do organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (nie tylko do organizacji ze statusem OPP),
 • ew. wskazywać o obligatoryjności przeznaczenia co najmniej 1% świadczeń na rzecz ww. podmiotów.

| powrót do Spisu treści |

 


Pomyłka w Senacie

Ostatnio znów stało się głośno o organizacjach społecznych (mimo częstego stosowania pojęć organizacji społecznej i organizacji pozarządowej jako synonimów, nie są one tożsame). Burza wybuchła w Senacie, gdzie doszło do sytuacji, która wzbudziła reakcje wielu organizacji, nie tylko ekologicznych. I właściwie nie wiadomo, co bardziej bulwersuje – czy treść tego zapisu, czy sposób, w jaki został przyjęty.

Czytaj całość: Kliknij

| powrót do Spisu treści |

 


Spacerkiem po stowarzyszeniach

Kiedy mówi się o stowarzyszeniach, to jedni zaznaczają, że mówią o nich bez ochotniczych straży pożarnych (Klon/Jawor), inni z kolei, że mają na myśli też podobne organizacje społeczne (GUS). Stowarzyszenia to nie tylko te zarejestrowane w KRS, bo przecież ustawa mówi też o stowarzyszeniach zwykłych. Z kolei, w tym samym rejestrze KRS, rejestrowane są – na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach – m.in. lokalne grupy działania, lokalne organizacje turystyczne i ochotnicze straże pożarne. Spróbujmy zrobić krótki przegląd form prawnych, które możemy uznać za stowarzyszenia.

Czytaj całość: Kliknij

| powrót do Spisu treści |

 


Biuletyn #prosteNGO wydawany jest przez Biuro monitoringu #prosteNGO (red. Piotr Frączak) w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” realizowanego w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Udostępnij wpis: