Podatek od dobrego serca (cz. II)

Kontynuacja wpisu sprzed tygodnia, w którym pisaliśmy o podatku związanym z udzielaną pomocą. Wskazaliśmy wówczas, że to, czy taki podatek wystąpi, wiąże się z kwalifikacją formy prawnej świadczonej pomocy. Opisaliśmy różne sytuacje zw. z kwalifikowaniem pomocy jako darowizny – i w tym kontekście pisaliśmy o możliwości wystąpienia podatku od darowizny.

W tym wpisie poruszymy kwestie kwalifikowania udzielonego wsparcia jako innej formy. Jeżeli wsparcie nie ma charakteru darowizny, to nie występuje podatek od darowizny. Pojawia się jednak inny podatek – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jest jednak forma, która umożliwia zwolnienie od ww. podatku osobę otrzymującą pomoc. Tą formą jest kwalifikowanie wsparcia jako pomocy społecznej.

W tym miejscu warto przytoczyć fragment interpretacji podatkowej ITPB2/415-315/14/IB wydanej w dn. 13 czerwca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy:

W przypadku realizacji świadczeń przez daną fundację (dotyczy również stowarzyszeń – dop. trzeci.org) decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony oraz treść statutu Fundacji. W szczególności zaś decydujące znaczenie ma to, czy czynności, w ramach których Fundacja dokonuje świadczeń pieniężnych (rzeczowych), mają charakter prawny darowizny, czy też stanowią świadczenie wynikające z innego stosunku prawnego. Jakkolwiek bowiem istota świadczeń dokonywanych przez organizacje charytatywne jest tego rodzaju, że świadczenie jest przekazywane pod tytułem darmym, niemniej jednak ostatecznie o charakterze prawnym dokonywanych świadczeń winien przesądzić sam podmiot, który podejmuje decyzję o świadczonej pomocy. Strony mogą przy tym dokonać wyboru rodzaju czynności prowadzącej do udzielenia pomocy, przy wykorzystaniu ogólnej zasady swobody zawierania umów czy postanowień statutu tych organizacji.

Świadczenia finansowej i rzeczowej pomocy, które nie są przekazywane beneficjentowi przez Fundację na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowią dla beneficjenta przychód „z innych źródeł”.

W myśl jednak art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 tej ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi” (art. 25 ust. 1 ww. ustawy). Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert (art. 25 ust. 4 cyt. ustawy).

Z powołanych wyżej norm wynika, iż również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej.

Wobec tego wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych o ile statut organizacji społecznej (pozarządowej) przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje i pomoc ta realizowana jest w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Pełna treść interpretacji: [kliknij] [dostęp 2017-12-15]

Podsumowując – podopieczny organizacji będzie zwolniony z konieczności opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli statut naszej organizacji zawiera w celach „pomoc społeczną” oraz mamy przyjęty regulamin świadczenia takiej pomocy.

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]