Pół roku nowych wzorów ofert (cz. V) – podsumowanie

W tym tygodniu graficzne podsumowanie poprzednich czterech wpisów, zawierające konkretne propozycje zmian we wzorze oferty realizacji zadania publicznego.


Opis: U góry – obecny wygląd wzoru oferty, na dole – proponowana zmiana („Skupiając się już na samej treści formularza – zaciemnione tabelki. Część IV.7 Harmonogram na rok … – zaciemnienie kropek wskazuje na to, że organizacja nie powinna tego miejsca wypełniać. A powinna, prawda? Zaciemnione są też kratki pod liczbą porządkową w harmonogramie”).


Opis: U góry – obecny wygląd wzoru oferty, na dole – proponowana zmiana („Podobna sytuacja w kosztorysie – zaciemniony rok.”).


Opis: U góry – obecny wygląd wzoru oferty, na dole – proponowana zmiana („Myląca jest również konstrukcja części III kosztorysu. Wskazuje ona na to, że ostatni wiersz (Ogółem) powinno wypełniać się wyłącznie w przypadku oferty wspólnej. Naszym zdaniem tabela powinna być na dole oddzielona od części III i skonstruowana w taki sposób, żeby jasno wskazywać, że sumuje się tam również część I i II”).


Opis: U góry – obecny wygląd wzoru oferty, na dole – proponowana zmiana („Najpoważniejszy błąd we wzorze oferty wkradł się tabelę „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego” (część IV pkt 9 lp. 5 i 6). W tabeli znajdują się wskazania, zgodnie z którymi należy obliczyć procentowy udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji oraz udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji. Prawidłowy zapis powinien oczywiście wskazywać obliczanie udziału określonych środków w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, a nie otrzymanej kwoty dotacji (podmiot na etapie składania dotacji zagwarantowanej nie ma)”).


Opis: U góry – obecny wygląd wzoru oferty, na dole – proponowana zmiana („Wreszcie – szczególnie umyka skreślanie oświadczenia z punkty drugiego, które brzmi: „Pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego”. (…) Zdecydowanie lepsza jest konstrukcja zastosowana przy oświadczeniu ze wzoru dot. małego grantu, która brzmi: „W ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania”. Potrzeba dokonania skreślenia jest lepiej widoczna”).

Udostępnij wpis: