Prezes z powołania (cz. I)

W wyniku nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach możliwość otrzymywania przez zarząd wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją dotyczy już nie tylko fundacji.