Postulaty

 I. Uproszczenia w zakresie finansowania działań społecznych 

 1. Przyjęcie możliwości prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności własnej polegającej na sprzedaży przedmiotów symbolizujących organizację i wydawnictw popularyzujących cele i działalność organizacji bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej – analogicznie jak w przypadku partii politycznych (art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Wprowadzenie możliwości wykonywania odpłatnie przez organizacje pozarządowe drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej – analogicznie jak w przypadku partii politycznych (art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 3. Wprowadzenie dla każdej organizacji pozarządowej (nie tylko OPP) możliwości urządzania loterii fantowych oraz gier bingo, w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej i nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty, po dokonaniu zgłoszenia, bez konieczności otrzymania zezwolenia (art. 7 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Przyjęcie możliwości prowadzenia sponsoringu przez organizacje pozarządowe bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 5. Wprowadzenie możliwości sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez członków stowarzyszeń bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej (analogicznie do zapisów art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 6. Wprowadzenie możliwości sprzedaży żywności i wyrobów żywnościowych przez organizacje pozarządowe (na zasadach analogicznych do zasad określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 7. Wprowadzenie możliwości prowadzenia zbiórki publicznej darów rzeczowych z przeznaczeniem na sprzedaż, z której dochód będzie przeznaczony na cele pożytku publicznego, z założeniem, że sprzedaż ta nie jest działalnością gospodarczą (analogicznie do sprzedaży przedmiotów darowizny z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 8. Wprowadzenie możliwości sprzedaży cegiełek o realnej wartości jako formy prowadzenia zbiórki publicznej, z założeniem, że sprzedaż ta nie jest działalnością gospodarczą.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 9. Wprowadzenie możliwości generowania dochodu z imprez dobroczynnych z przeznaczeniem na działalność charytatywną lub mieszczącą się w ramach pomocy społecznej bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak

 II. Uproszczenia podatkowe 

 1. Rozszerzenie i urealnienie zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów organizacji pozarządowych – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej (analogicznie do zapisów art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego dochodów spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje pozarządowe, a których celem statutowym jest działalność mieszcząca się w sferze art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji (tj. analogicznie do zapisów art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 3. Zwolnienie z podatku od darowizny osób fizycznych obdarowanych przez organizacje pozarządowe w ramach działalności charytatywnej lub mieszczącej się w ramach pomocy społecznej.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Wprowadzenie zwolnienia z podatku VAT dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są produkty, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pozarządowych – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej (tj. analogicznie do zapisów art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 5. Stosowanie stawki ZW (dot. VAT) w przypadku sprzedaży prowadzonej w ramach działań dobroczynnych (np. koncertów charytatywnych).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 6. Stosowanie stawki ZW (dot. VAT) w przypadku usług świadczonych przez NGO w obszarze pomocy społecznej.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak

 III. Uproszczenia związane z realizacją zleconych zadań publicznych 

 1. Wprowadzenie rozliczanie za pomocą kwot ryczałtowych wszystkich zadań zleconych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości rozliczenia proporcjonalnego do osiągniętych rezultatów.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Ujednolicenie procedur „oceny formalnej” wniosków składanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we wszystkich JST.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 3. Wprowadzenie możliwości odwołania się od oceny wniosków składanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Usankcjonowanie kwestii możliwości ponoszenia kosztów instytucjonalnych (administracyjnych) organizacji w ramach projektów realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 5. Umożliwienie współfinansowania zadań zleconych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze środków pochodzących ze sponsoringu (zapis koresponduje z zapisami dotyczącymi przyjęcia możliwości prowadzenia sponsoringu przez organizacje pozarządowe bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej – wówczas ww. postulat zostałby „skonsumowany” przez ten zapis).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 6. Prowadzenie obowiązkowych pilotażowych konkursów przeprowadzanych w kilku wybranych gminach w oparciu o planowane do wprowadzenia rozporządzenia wykonawcze dotyczące zadań zlecanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w przypadku planów zmian ww. rozporządzeń) celem minimalizacji błędów w ww. rozporządzeniach – zauważa się, że każdorazowo przy zmianach rozporządzeń występują błędy i trudności interpretacyjne.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak

 IV. Nowe formy finansowania działań społecznych 

 1. Stworzenie programu dotacji z Funduszu Pracy na tworzenie stanowisk pracy w organizacjach pozarządowych (analogicznie do programów dla spółdzielni socjalnych).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Stworzenie programu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez NGO (analogicznie do programów dla przedsiębiorstw społecznych).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 3. Wykreślenie możliwości wpisywania celu szczegółowego w ramach 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, przy jednoczesnym stworzeniu mechanizmu przekazania 0,5% podatku na każdą organizację pozarządową o stażu co najmniej 2 lat – i tu z „celem szczegółowym”, tj. z ew. możliwością przekazania 0,5% podatku na osoby fizyczne za pośrednictwem tego mechanizmu.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Stworzenie mechanizmu 0,5% podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak

 V. Uproszczenia dotyczące kół gospodyń wiejskich 

 1. Zniesienie zapisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich stanowiących, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Zniesienie zapisów ograniczających możliwości bycia członkiem więcej niż jednego KGW.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 3. Prowadzenie ewidencji „nowych” KGW w KRS i przeniesienie do KRS wszystkich KGW z ARMiR.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Włączenie wprost kół gospodyń wiejskich w definicję organizacji pozarządowych z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak

 VI. Pozostałe uproszczenia 

 1. Wyłączenie organizacji pozarządowych organizujących imprezy turystyczne w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego z definicji „przedsiębiorcy turystycznego” (art. 4. pkt 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Zwolnienie fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej z opłaty za wpis i zmiany w KRS – analogicznie jak w przypadku stowarzyszeń (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 3. Stworzenie stałych ciał dialogu ds. zadań zleconych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w których skład wchodzić będą przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych i regionalnych izb obrachunkowych.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Nieodpłatne wgrywanie do każdego nowego e-dowodu danych umożliwiających złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 5. Wzmocnienie bezpieczeństwa prawnego w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe poprzez odpowiednią zmianę art. 116a Ordynacji podatkowej.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 6. Stworzenie przez UODO w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze organizacji pozarządowych.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 7. Wydanie przez Ministerstwo Finansów interpretacji w zakresie stosowania zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej przy nieprzekroczeniu kwoty wskazanej w zwolnieniu, zawierającej jasne określenie, czy do kwoty zwolnienia (obecnie 20 tysięcy obrotu) liczy się również obrót związany z operacjami na rachunek bankowy, czy wyłącznie obrót gotówkowy (na przykładzie: organizacja pozarządowa w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego osiągnęła w 2019 roku obrót ewidencjonowany wyłącznie na rachunku bankowym w kwocie 30 tysięcy złotych – czy w takim przypadku przyjęcie choćby 1 zł w gotówce spowoduje konieczność stosowania kasy, czy konieczność ta powstanie po przekroczeniu 20 tysięcy).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 8. Uregulowanie kwestii dotyczących klubów sportowych i UKS widniejących w ewidencji starosty (chodzi m.in. o zagadnienia związane z rejestracją, brakiem centralnej ewidencji, problemami ze zmianą siedziby, problemami z jednoczesnym figurowaniem w dwóch rejestrach w razie uzyskania statusu OPP).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 9. Wyłączenie niektórych imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe z rygoru imprez masowych.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 10. Umożliwienie gminom większej swobody w zakresie projektowania zapisów dotyczących budżetów obywatelskich.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 11. Ustawowe wzmocnienie obowiązku wspierania przez administrację publiczną rozwiązań służących budowaniu potencjału NGO.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 12. Uwzględnienie specyfiki działań NGO w zapisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 13. Faktyczne rejestrowanie NGO i dokonywanie wpisów związanych ze zmianami w organizacjach w terminie wskazanym w art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku do sądu.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 14. Unormowanie kwestii niejednolitego sposobu nadawania statusu osoby bezrobotnej przez PUP – osoby będące członkami zarządów organizacji pozarządowych spotykają się z odmową nadania statusu. PUP uznaje, że osoby te nie dysponują czasem umożliwiającym podjęcie potencjalnej pracy.
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 15. Opracowanie wzorcowych, wariantowych statutów organizacji pozarządowych (podobnie jak w przypadku wzorcowego statutu KGW w przypadku ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich).
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak