Nowe wzory ofert – problematyka (cz. III)

Zapraszamy do lektury trzeciego wpisu poruszającego problematykę nowych wzorów. Przypominamy, że nowe wzory ofert, umów i sprawozdań przy realizacji zadań zleconych będzie należało stosować od 1 marca 2019 roku.

Bazować będziemy na przykładzie sprzed tygodnia – zakładamy, że organizacja składa wniosek o realizację zadania publicznego polegającego na realizacji koncertu. Budżet całego zadania wynosi 5000 zł, z czego 2000 zł na wydatki „Artysta”, 1000 zł „Promocja”, 1500 zł „Sala koncertowa”, 300 zł „Koordynator”, 200 zł „Księgowa”.

Całość budżetu przedstawia materiał 1. W materiale 2 przedstawiono interesujące nas zapisy wzoru umowy.

 MAT.1. TABELA BUDŻETOWA ZGODNA ZE WZOREM OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (ZAŁ. NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO)

MAT.2. ZAPISY ZGODNE Z PAR. 5 WZORU UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO (ZAŁ. NR 3 DO ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO)

ZAGADNIENIE PROBLEMOWE

Na mocy par. 5 ust. 1 wielkości i zasady przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów określone mają być w Regulaminie konkursu/ogłoszeniu o konkursie/dokumentacji konkursowej.

 Ww. zapis jest zmianą w stosunku do wciąż obowiązujących zapisów, które kwestie przesunięć regulowały wprost w umowie. JST muszą odpowiednio zmodyfikować ogłoszenia. Zwraca się również uwagę, że ustawodawca nie odnosi się w ww. zapisach wyłącznie do kosztów z dotacji. Wynika to m.in. z innej konstrukcji budżetu i faktu, że koszty nie są wprost przyporządkowane do źródeł ich finansowania.

Co w przypadku, gdy organ w konkursie zapisze: „Nie dopuszcza się przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów”? Czy nie ma wówczas żadnej elastyczności w budżecie?

Jest – wracamy tutaj do wpisu z ubiegłego tygodnia. Mimo braku możliwości dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami, nadal – na mocy par 3 ust 7 umowy – mamy możliwość zmiany źródła finansowania wydatku, jeżeli był on przewidziany do finansowania z wkładu własnego.

W zeszłym tygodniu opisaliśmy dokładnie taki przykład – mimo braku jakichkolwiek przesunięć między kategoriami, wkład własny finansowy organizacji został znacznie zredukowany. Zainteresowanych odsyłamy do wpisu sprzed tygodnia.

Udostępnij wpis: